مقالات

  اضافه کردن DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel

اضافه کردن DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel

  بازیابی نسخه پشتیبان اطلاعات در Cpanel

راهنمای تصویری بازیابی نسخه پشتیبان اطلاعات در Cpanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین...

 Reset a Zone File در کنترل پنل Cpanel

راهنمای تصویری Reset a Zone File در کنترل پنل Cpanel   گام یک: به بخش "Advanced DNS Zone...

 اتصال FTP Account از طریق Filezilla

    نحوه اتصال به FTP با نرم افزار FileZilla در cPanel   در این آموزش نحوه اتصال برنامه...

 حذف فوروارد (Redirect) سایت - CPanel

راهنمای تصویری حذف فوروارد (Redirect) سایت - CPanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید...

 فوروارد (Redirect) سایت - CPanel

راهنمای تصویری فوروارد (Redirect) سایت - CPanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید...

 مدیریت رکوردهای DNS - CPanel

راهنمای تصویری مدیریت رکوردهای DNS - CPanel   گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید...

 ویرایش و یا حذف DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel

ویرایش و یا حذف DNS رکورد در کنترل پنل Cpanel

 پشتیبان گیری اطلاعات در Cpanel

راهنمای تصویری پشتیبان گیری اطلاعات در Cpanel گام یک: به کنترل پنل Cpanel لاگین فرمایید...