صدور گواهینامه SSL

SSL

 • فقط یک دامنه حوزه عملکرد امنیتی
 • رمزگذاری 256 بیتی
 • ریشه 2048 بیتی
 • بالای 99% سازگاری با مرورگرها
 • سازگارب با دستگاه موبایل
 • اعتبار/ سندیت کامل
 • $100,000 ضمانت
 • ایمیل, آنلاین, تلفنی پشتیبانی 24ساعته
Wildcard SSL

 • یک دامنه و کلیه زیر دامنه های مربوط به آن حوزه عملکرد امنیتی
 • رمزگذاری 256 بیتی
 • ریشه 2048 بیتی
 • بالای 99% سازگاری با مرورگرها
 • سازگارب با دستگاه موبایل
 • اعتبار/ سندیت کامل
 • $100,000 ضمانت
 • ایمیل, آنلاین, تلفنی پشتیبانی 24ساعته