هاست ویندوز استاندارد

ویندوز استاندارد 100 مگابایت پلسک • 100MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 20MB
 • 10 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز استاندارد 200 مگابایت پلسک • 200MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 40MB
 • 20 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 7000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز استاندارد 500 مگابایت پلسک • 500MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 100MB
 • 50 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 10000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز استاندارد 1000 مگابایت پلسک • 1000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 150MB
 • 100 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 20000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز استاندارد 2000 مگابایت پلسک • 2000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 200MB
 • 150 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 30000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز استاندارد 5000 مگابایت پلسک • 5000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 300MB
 • 200 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 50000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز استاندارد 10000 مگابایت پلسک300

 • 10000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 400MB
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 100000MB انتقال داده ماهيانه