هاست لینوکس

3. 100MB هاست لینوکس • 10 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 1000MB انتقال داده ماهيانه
4. 200MB هاست لینوکس • 20 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 2000 MB انتقال داده ماهيانه
5. 500MB هاست لینوکس • 50 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5000MB انتقال داده ماهيانه
6. 1000MB هاست لینوکس • 100 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 10000MB انتقال داده ماهيانه
7. 2000MB هاست لینوکس • 200 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 20000MB انتقال داده ماهيانه
8. 5000MB هاست لینوکس • 500 تعداد ایمیل
 • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 50000MB انتقال داده ماهيانه