اگر شما در مرکز آموزش ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید.


 فروش و سوالات پیش از خرید

شرایط فروش، قوانین، نحوه ارائه خدمات و ...

 مالی و حسابداری

صدور فاکتور رسمی، پرداخت ها و مسائل مالی

 حقوقی و شکایات

ثبت شکایات، انتقادات و مشکلات قانونی و حقوقی

 فکس و روابط عمومی

فکس، درخواستهای متفرقه و موارد عمومی