ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.com
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.net
2,650,000 ريال
1 سال
2,650,000 ريال
1 سال
2,650,000 ريال
1 سال
.org
2,450,000 ريال
1 سال
2,450,000 ريال
1 سال
2,450,000 ريال
1 سال
.ws
4,750,000 ريال
1 سال
4,750,000 ريال
1 سال
4,750,000 ريال
1 سال
.co
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
.co.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.org.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.net.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.gov.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.ac.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.sch.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.id.ir
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
160,000 ريال
1 سال
.info
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
2,400,000 ريال
1 سال
.biz
2,350,000 ريال
1 سال
2,350,000 ريال
1 سال
2,350,000 ريال
1 سال
.name
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.me
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
4,500,000 ريال
1 سال
.tv
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
.tel
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.mobi
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
3,400,000 ريال
1 سال
.de
5,400,000 ريال
1 سال
5,400,000 ريال
1 سال
5,400,000 ريال
1 سال
.eu
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.asia
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
2,950,000 ريال
1 سال
.in
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.us
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
1,850,000 ريال
1 سال
.cc
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.co.uk
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.org.uk
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
1,950,000 ريال
1 سال
.tw
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.ایران

سال
50,000 ريال
1 سال
50,000 ريال
1 سال
.link
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.club
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
2,250,000 ريال
1 سال
.guru
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.company
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.academy
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.agency
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.associates
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.bar
13,750,000 ريال
1 سال
13,750,000 ريال
1 سال
13,750,000 ريال
1 سال
.bargains
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.bike
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.blackfriday
27,300,000 ريال
1 سال
27,300,000 ريال
1 سال
27,300,000 ريال
1 سال
.boutique
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.builders
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.cab
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.camera
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.camp
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.capital
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.cards
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.care
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.careers
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.cash
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.catering
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.center
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.cheap
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.christmas
13,750,000 ريال
1 سال
13,750,000 ريال
1 سال
13,750,000 ريال
1 سال
.cleaning
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.clinic
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.clothing
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.codes
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.coffee
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.community
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.computer
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.condos
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.construction
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.contractors
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.cool
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.cruises
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.dating
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.dental
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.diamonds
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.directory
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.discount
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.domains
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.education
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.email
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.engineering
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.enterprises
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.equipment
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.estate
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.events
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.exchange
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.expert
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.exposed
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.fail
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.farm
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.finance
8,750,000 ريال
1 سال
8,750,000 ريال
1 سال
8,750,000 ريال
1 سال
.fish
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.fitness
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.flights
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.florist
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.foundation
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.fund
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.furniture
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.gallery
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.gift
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
3,600,000 ريال
1 سال
.glass
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.graphics
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.gripe
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.guitars
27,300,000 ريال
1 سال
27,300,000 ريال
1 سال
27,300,000 ريال
1 سال
.holdings
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.host
17,300,000 ريال
1 سال
17,300,000 ريال
1 سال
17,300,000 ريال
1 سال
.house
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.industries
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.ink
5,200,000 ريال
1 سال
5,200,000 ريال
1 سال
5,200,000 ريال
1 سال
.institute
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.international
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.investments
15,950,000 ريال
1 سال
15,950,000 ريال
1 سال
15,950,000 ريال
1 سال
.kitchen
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.land
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.lease
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.lighting
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.limited
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.limo
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.maison
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.management
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.marketing
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.media
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.online
7,900,000 ريال
1 سال
7,900,000 ريال
1 سال
7,900,000 ريال
1 سال
.partners
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.parts
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.photo
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
5,850,000 ريال
1 سال
.photography
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.photos
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.pics
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
5,650,000 ريال
1 سال
.pictures
1,800,000 ريال
1 سال
1,800,000 ريال
1 سال
1,800,000 ريال
1 سال
.plumbing
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.press
13,300,000 ريال
1 سال
13,300,000 ريال
1 سال
13,300,000 ريال
1 سال
.productions
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.properties
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.recipes
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.reisen
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.rentals
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.repair
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.report
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.rest
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
6,750,000 ريال
1 سال
.schule
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.services
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.shoes
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
6,150,000 ريال
1 سال
.singles
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.solar
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.solutions
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.supplies
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.supply
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.support
4,800,000 ريال
1 سال
4,800,000 ريال
1 سال
4,800,000 ريال
1 سال
.surgery
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.systems
5,900,000 ريال
1 سال
5,900,000 ريال
1 سال
5,900,000 ريال
1 سال
.tattoo
8,350,000 ريال
1 سال
8,350,000 ريال
1 سال
8,350,000 ريال
1 سال
.tax
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.technology
3,650,000 ريال
1 سال
3,650,000 ريال
1 سال
3,650,000 ريال
1 سال
.tienda
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.tips
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.today
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.tools
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.town
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.toys
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.training
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.university
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.vacations
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.ventures
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.viajes
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.villas
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
8,700,000 ريال
1 سال
.vision
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.voyage
8,050,000 ريال
1 سال
8,050,000 ريال
1 سال
8,050,000 ريال
1 سال
.watch
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.website
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
3,850,000 ريال
1 سال
.wiki
5,200,000 ريال
1 سال
5,200,000 ريال
1 سال
5,200,000 ريال
1 سال
.works
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.wtf
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.xyz
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
2,050,000 ريال
1 سال
.zone
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
5,300,000 ريال
1 سال
.com.tw
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
6,100,000 ريال
1 سال
.cn

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains