ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
150,000 ريال
1 سال
.com
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
.net
3,750,000 ريال
1 سال
3,750,000 ريال
1 سال
3,750,000 ريال
1 سال
.org
3,375,000 ريال
1 سال
3,375,000 ريال
1 سال
3,375,000 ريال
1 سال
.ws
6,625,000 ريال
1 سال
6,625,000 ريال
1 سال
6,625,000 ريال
1 سال
.co
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.co.ir
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
.org.ir
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
.net.ir
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
.gov.ir
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
.ac.ir
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
.sch.ir
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
.id.ir
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
250,000 ريال
1 سال
.info
4,000,000 ريال
1 سال
4,000,000 ريال
1 سال
4,000,000 ريال
1 سال
.biz
4,250,000 ريال
1 سال
4,250,000 ريال
1 سال
4,250,000 ريال
1 سال
.name
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
.me
6,375,000 ريال
1 سال
6,375,000 ريال
1 سال
6,375,000 ريال
1 سال
.tv
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
.tel
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.mobi
5,000,000 ريال
1 سال
5,000,000 ريال
1 سال
5,000,000 ريال
1 سال
.de
7,625,000 ريال
1 سال
7,625,000 ريال
1 سال
7,625,000 ريال
1 سال
.eu
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
.asia
4,125,000 ريال
1 سال
4,125,000 ريال
1 سال
4,125,000 ريال
1 سال
.in
3,125,000 ريال
1 سال
3,125,000 ريال
1 سال
3,125,000 ريال
1 سال
.us
2,625,000 ريال
1 سال
2,625,000 ريال
1 سال
2,625,000 ريال
1 سال
.cc
8,250,000 ريال
1 سال
8,250,000 ريال
1 سال
8,250,000 ريال
1 سال
.co.uk
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
.org.uk
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
2,750,000 ريال
1 سال
.tw
10,125,000 ريال
1 سال
10,125,000 ريال
1 سال
10,125,000 ريال
1 سال
.ایران

سال
10,000,000,000 ريال
1 سال
10,000,000,000 ريال
1 سال
.link
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
.club
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.guru
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.company
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.academy
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.agency
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.art
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
3,500,000 ريال
1 سال
.associates
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.bar
19,250,000 ريال
1 سال
19,250,000 ريال
1 سال
19,250,000 ريال
1 سال
.bargains
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.bike
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.blackfriday
38,250,000 ريال
1 سال
38,250,000 ريال
1 سال
38,250,000 ريال
1 سال
.boutique
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.builders
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.cab
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.camera
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.camp
13,125,000 ريال
1 سال
13,125,000 ريال
1 سال
13,125,000 ريال
1 سال
.capital
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.cards
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.care
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.careers
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.cash
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.catering
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.center
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.cheap
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.christmas
19,250,000 ريال
1 سال
19,250,000 ريال
1 سال
19,250,000 ريال
1 سال
.cleaning
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.clinic
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
.clothing
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.codes
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.coffee
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.community
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.computer
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.condos
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
.construction
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.contractors
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.cool
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.cruises
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
.dating
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.dental
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
.diamonds
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.directory
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.discount
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.domains
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.education
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.email
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.engineering
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.enterprises
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.equipment
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.estate
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.events
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.exchange
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.expert
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.exposed
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.fail
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.farm
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.finance
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
.fish
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.fitness
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.flights
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.florist
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.foundation
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.fund
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
.furniture
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
.gallery
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.gift
5,000,000 ريال
1 سال
5,000,000 ريال
1 سال
5,000,000 ريال
1 سال
.glass
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.graphics
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.gripe
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.guitars
38,250,000 ريال
1 سال
38,250,000 ريال
1 سال
38,250,000 ريال
1 سال
.holdings
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
.host
24,250,000 ريال
1 سال
24,250,000 ريال
1 سال
24,250,000 ريال
1 سال
.house
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.industries
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.ink
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
.institute
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.international
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.investments
22,375,000 ريال
1 سال
22,375,000 ريال
1 سال
22,375,000 ريال
1 سال
.kitchen
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.land
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.lease
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
.lighting
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.limited
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.limo
13,125,000 ريال
1 سال
13,125,000 ريال
1 سال
13,125,000 ريال
1 سال
.maison
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.management
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.marketing
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.media
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.online
11,125,000 ريال
1 سال
11,125,000 ريال
1 سال
11,125,000 ريال
1 سال
.partners
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.parts
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.photo
8,250,000 ريال
1 سال
8,250,000 ريال
1 سال
8,250,000 ريال
1 سال
.photography
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.photos
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.pics
7,875,000 ريال
1 سال
7,875,000 ريال
1 سال
7,875,000 ريال
1 سال
.pictures
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
2,500,000 ريال
1 سال
.plumbing
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.press
18,625,000 ريال
1 سال
18,625,000 ريال
1 سال
18,625,000 ريال
1 سال
.productions
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.properties
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.recipes
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.reisen
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.rentals
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.repair
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.report
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.rest
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
9,500,000 ريال
1 سال
.schule
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.services
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.shoes
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.singles
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.solar
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.solutions
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.supplies
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.supply
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.support
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.surgery
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
.systems
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.tattoo
11,750,000 ريال
1 سال
11,750,000 ريال
1 سال
11,750,000 ريال
1 سال
.tax
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
12,250,000 ريال
1 سال
.technology
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.tienda
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.tips
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.today
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
4,875,000 ريال
1 سال
.tools
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.town
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.toys
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.training
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.university
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.vacations
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.ventures
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.viajes
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
12,875,000 ريال
1 سال
.villas
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.vision
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.voyage
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
13,000,000 ريال
1 سال
.watch
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.website
5,375,000 ريال
1 سال
5,375,000 ريال
1 سال
5,375,000 ريال
1 سال
.wiki
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
7,250,000 ريال
1 سال
.works
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.wtf
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.xyz
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
2,875,000 ريال
1 سال
.zone
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
7,500,000 ريال
1 سال
.com.tw
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
8,500,000 ريال
1 سال
.cn

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains