هاست لینوکس سازمانی

1. 10GB لینوکس سازمانی

 • 10GB فضای ایمیل
 • 1000 تعداد ایمیل
 • 10 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 100GB انتقال داده ماهيانه
2. 20GB لینوکس سازمانی

 • 20GB فضای ایمیل
 • 2000 تعداد ایمیل
 • 20 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 200GB انتقال داده ماهيانه
3. 50GB لینوکس سازمانی

 • 50GB فضای ایمیل
 • 3000 تعداد ایمیل
 • 30 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 300GB انتقال داده ماهيانه
4. 100GB لینوکس سازمانی

 • 100GB فضای ایمیل
 • 5000 تعداد ایمیل
 • 50 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 500GB انتقال داده ماهيانه