هاست ویندوز سازمانی

ویندوز سازمانی 10000 مگابایت پلسک • 10000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 400MB
 • 100 تعداد ایمیل
 • 10 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 100000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز سازمانی 20000 مگابایت پلسک • 20000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 2000MB
 • 200 تعداد ایمیل
 • 20 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 200000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز سازمانی 50000 مگابایت پلسک • 50000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 400MB
 • 500 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 500000MB انتقال داده ماهيانه