فورواردینگ

فورواردینگ پلاس: مدیریت فورواردینگ دامنه و دی ان اس + فورواردینگ ایمیلامکان مدیریت فورواردینگ دامنه
امکان مدیریت رکوردهای DNS
+ امکان مدیریت فورواردینگ ایمیل

فورواردینگ: مدیریت فورواردینگ دامنه و دی ان اسامکان مدیریت فورواردینگ دامنه
امکان مدیریت رکوردهای DNS

پارک دامنه-Header