هاست وردپرس

LWP2 - هاست وردپرس 2000 مگابایت • NVMe نسل جدید دیسک
 • cPanel+LiteSpeed پنل
 • نامحدود زیردامنه و پارک دامنه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • گواهی SSL رایگان
 • 20,000 مگابایت انتقال داده ماهيانه
 • نصب و انتقال وردپرس
LWP5 - هاست وردپرس 5000 مگابایت • NVMe نسل جدید دیسک
 • cPanel+LiteSpeed پنل
 • نامحدود زیردامنه و پارک دامنه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • گواهی SSL رایگان
 • 50,000 مگابایت انتقال داده ماهيانه
 • نصب و انتقال وردپرس
LWP10 - هاست وردپرس 10000 مگابایت • NVMe نسل جدید دیسک
 • cPanel+LiteSpeed پنل
 • نامحدود زیردامنه و پارک دامنه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • گواهی SSL رایگان
 • 100,000 مگابایت انتقال داده ماهيانه
 • نصب و انتقال وردپرس
LWP20 - هاست وردپرس 20000 مگابایت • NVMe نسل جدید دیسک
 • cPanel+LiteSpeed پنل
 • نامحدود زیردامنه و پارک دامنه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • گواهی SSL رایگان
 • 200,000 مگابایت انتقال داده ماهيانه
 • نصب و انتقال وردپرس
LWP30 - هاست وردپرس 30000 مگابایت • NVMe نسل جدید دیسک
 • cPanel+LiteSpeed پنل
 • نامحدود زیردامنه و پارک دامنه
 • 1 دامنه قابل میزبانی
 • گواهی SSL رایگان
 • 300,000 مگابایت انتقال داده ماهيانه
 • نصب و انتقال وردپرس