سرویس ایمیل

MH00100 - هاست ایمیل 100 مگابایت
 • 100MB فضای ایمیل
 • 1 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
MH00200 - هاست ایمیل 200 مگابایت
 • 200MB فضای ایمیل
 • 2 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
MH00500 - هاست ایمیل 500 مگابایت
 • 500MB فضای ایمیل
 • 5 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
MH01000 - هاست ایمیل 1000 مگابایت
 • 1000MB فضای ایمیل
 • 10 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
MH02000 - هاست ایمیل 2000 مگابایت
 • 2000MB فضای ایمیل
 • 20 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
MH05000 - هاست ایمیل 5000 مگابایت
 • 5000MB فضای ایمیل
 • 50 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
MH10000 - هاست ایمیل 10 گیگابایت
 • 10000MB فضای ایمیل
 • 100 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
MH20000 - هاست ایمیل 20 گیگابایت
 • 20000MB فضای ایمیل
 • 200 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه