هاست ویندوز ویژه

ویندوز ویژه 500 مگابایت پلسک • 500MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 150MB
 • 100 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 50000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز ویژه 1000 مگابایت پلسک • 1000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 200MB
 • 150 تعداد ایمیل
 • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 100000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز ویژه 2000 مگابایت پلسک • 2000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 300MB
 • 200 تعداد ایمیل
 • 4 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 200000MB انتقال داده ماهيانه
ویندوز ویژه 5000 مگابایت پلسک • 5000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 400MB
 • 300 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 500000MB انتقال داده ماهيانه