خطای مرتبط با https در مرورگرها پرینت

  • 4

راهنمای تصویری خطاهای مرتبط با https در انوع مرورگرها

 

مرورگر Microsoft Edge و Internet Explorer:

گام یک: مانند کشل زیر گزینه "(Continue to this webpage (not recommended" را انتخاب فرمایید.

خطای https در مرورگر Microsoft Edge در استفاده از پورتال ثبت دامنه و هاست

 

مرورگر FireFox و WaterFox:

گام یک: مانند شکل زیر گزینه "I Understand the Risks" را انتخاب فرمایید.

خطای https در مرورگر FireFox & WaterFox در استفاده از پورتال ثبت دامنه و هاست

 

گام دو: حال همان گونه که در شکل زیر می بینید بر روی گزینه Add Exceptions..." را انتخاب فرمایید.

خطای https در مرورگر FireFox & WaterFox در استفاده از پورتال ثبت دامنه و هاست

 

گام سه: در پنجره "Add Security Exception" مانند زیر گزینه "Confirm Security Exception" را انتخاب فرمایید.

خطای https در مرورگر FireFox & WaterFox در استفاده از پورتال ثبت دامنه و هاست

 

مرورگر Google Chrome:

گام یک: مانند شکل ابتدا زیر گزنه "Advanced" را نتخاب فرمایید.

خطای https در مرورگر Google Chrome در استفاده از پورتال ثبت دامنه و هاست

 

گام دو: در ادامه مانند شکل زیر گزینه "(Proceed to [domain name*] (unsafe" را انتخاب فرمایید.

* دقت فرمایید که [domain name] بسته به آدرس مورد درخواست برای دسترسی متفاوت از مثال زیر خواهد بود.

خطای https در مرورگر Google Chrome در استفاده از پورتال ثبت دامنه و هاست

 

مرورگر Opera:

در هنگام نمایش خطا مانند زیر گزینه "Continue Anyway" را انتخاب فرمایید.

خطای https در مرورگر Opera در استفاده از پورتال ثبت دامنه و هاست


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت