ارجاع نامه هاي دريافتي Email Forwarding پرینت

  • 35

  • ارجاع نامه هاي دريافتي Email Forwarding

ارجاع نامه هاي دريافتي به يک يا چند Email ديگر است.

مثال: مي توانيد نامه هاي دريافتي را به Email هاي ديگر خود در Yahoo, Gmail, Hotmail و ... ارجاع نمائيد)، براي انجام اين کار مي توانيد در قسمت Email Forwarding يک يا چند Email را وارد نموده و با علامت کاما (,) از هم جدا کنيد.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت