آدرس پست الکترونيکي Email Address پرینت

  • 191

  • آدرس پست الکترونيکي Email Address

رشته اي که کاربررا معرفي ميکند تا آن کاربر بتواند پست الکترونيکي اينترنت را دريافت نمايد.

آدرس پست الکترونيکي متشکل از نام کاربر به همراه علامت @ و نام ميزبان و حوزه سرويس دهنده پست است.

نام کاربر، کاربر را به سرويس دهنده پست معرفي ميکند.

به زبان ساده آدرس نامه الکترونیکی یا ایمیل است مثل: [email protected]


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت