کنترل پنل دامین Domain Control panel پرینت

  • 30

  • کنترل پنل دامین

کنترل پنل دامنه محیطی است که شما در آن می توانید حداقل مدیریت دامنه را در دست داشته باشید. این مدیریت می تواند شامل تعریف و تعویض Whois دامنه (مشخصات دامنه شامل صاحب اصلی، فنی و فروش) و همچنین NameServer تغییر باشد. البته از آنجا که قیمت دامنه می تواند نقش بسزائی در امکانات کنترل پنل آن داشته باشد، لذا با توجه به اینکه شما دامنه را از چه مرکزی خریداری می کنید و از طریق چه Registrar به ثبت رسیده است، امکانات آن تفاوت پیدا می کند.


آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت