حل مشکل ثبت دامنه های با پسوند me

  • Wednesday, 28th February, 2018
  • 11:49am
طی گزارش کاربران کلیه دامنه های me جهت ثبت آزاد نمایش داده می شد.
این مشکل حل و موجود بودن یا نبودن دامنه  های با پسوند me برای ثبت قبل از ارسال سفارش به صورت صحیح نمایش داده می شوند.

« برگشت