کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. ویندوز استاندارد 20 مگابایت -

فضای ایمیل: 20MB
تعداد ایمیل: 2
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 2000MB

2. ویندوز استاندارد 50 مگابایت -

فضای ایمیل: 50MB
تعداد ایمیل: 5
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 3000MB

3. ویندوز استاندارد 100 مگابایت -

فضای ایمیل: 100MB
فضای بانک اطلاعاتی 20MB: SQL
تعداد ایمیل: 10
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 5000MB

4. ویندوز استاندارد 200 مگابایت -

فضای ایمیل: 200MB
فضای بانک اطلاعاتی 40MB: SQL
تعداد ایمیل: 20
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 7000MB

5. ویندوز استاندارد 500 مگابایت -

فضای ایمیل: 500MB
فضای بانک اطلاعاتی 100MB: SQL
تعداد ایمیل: 50
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 10000MB

6. ویندوز استاندارد 1000 مگابایت -

فضای ایمیل: 1000MB
فضای بانک اطلاعاتی 150MB: SQL
تعداد ایمیل: 100
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 20000MB

7. ویندوز استاندارد 2000 مگابایت -

فضای ایمیل: 2000MB
فضای بانک اطلاعاتی 200MB: SQL
تعداد ایمیل: 150
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 30000MB

8. ویندوز استاندارد 5000 مگابایت -

فضای ایمیل: 5000MB
فضای بانک اطلاعاتی 300MB: SQL
تعداد ایمیل: 200
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 50000MB

9. ویندوز استاندارد 10000 مگابایت -

فضای ایمیل: 10000MB
فضای بانک اطلاعاتی 400MB: SQL
تعداد ایمیل: 200
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 100000MB

ویندوز استاندارد 100 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 100MB
فضای بانک اطلاعاتی 20MB: SQL
تعداد ایمیل: 10
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 5000MB

ویندوز استاندارد 1000 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 1000MB
فضای بانک اطلاعاتی 150MB: SQL
تعداد ایمیل: 100
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 20000MB

ویندوز استاندارد 20 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 20MB
تعداد ایمیل: 2
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 2000MB

ویندوز استاندارد 200 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 200MB
فضای بانک اطلاعاتی 40MB: SQL
تعداد ایمیل: 20
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 7000MB

ویندوز استاندارد 2000 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 2000MB
فضای بانک اطلاعاتی 200MB: SQL
تعداد ایمیل: 150
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 30000MB

ویندوز استاندارد 50 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 50MB
تعداد ایمیل: 5
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 3000MB

ویندوز استاندارد 500 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 500MB
فضای بانک اطلاعاتی 100MB: SQL
تعداد ایمیل: 50
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 10000MB

ویندوز استاندارد 5000 مگابایت پلسک -

فضای ایمیل: 5000MB
فضای بانک اطلاعاتی 300MB: SQL
تعداد ایمیل: 200
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 50000MB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.