فورواردینگ

فورواردینگ ویژه: فورواردینگ دامنه + فورواردینگ ایمیلامکان مدیریت فورواردینگ دامنه
امکان مدیریت فورواردینگ ایمیل

فورواردینگ پلاس: فورواردینگ دامنه + فورواردینگ ایمیل + مدیریت رکوردهای دی ان اسامکان مدیریت فورواردینگ دامنه
امکان مدیریت فورواردینگ ایمیل
به همراه کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت DNS

فورواردینگ دامنه