فورواردینگ

فورواردینگ ویژه: فورواردینگ دامنه + فورواردینگ ایمیلبه همراه کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت DNS


امکان مدیریت فورواردینگ دامنه


امکان مدیریت فورواردینگ ایمیل

فورواردینگ پلاس: فورواردینگ دامنه + فورواردینگ ایمیل + مدیریت رکوردهای دی ان اسبه همراه کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت DNS


امکان مدیریت فورواردینگ دامنه


امکان مدیریت فورواردینگ ایمیل

فورواردینگ دامنه
پارک دامنه-Header