کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. 20MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 2


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 1000MB

2. 50MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 5


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 2000MB

3. 100MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 10


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 5000MB

4. 200MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 20


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 10000 MB

5. 500MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 50


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 25000MB

6. 1000MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 100


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 50000MB

7. 2000MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 200


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 100000MB

8. 5000MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 500


تعداد دامنه قابل میزبانی: 5


انتقال داده ماهيانه: 500000MB

9. 10000MB هاست لینوکس -

تعداد ایمیل: 700


تعداد دامنه قابل میزبانی: 7


انتقال داده ماهيانه: 1000000MB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.228.38.35) وارد شده است.