هاست لینوکس

1. 20MB هاست لینوکس • 2 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 1000MB انتقال داده ماهيانه
2. 50MB هاست لینوکس • 5 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 2000MB انتقال داده ماهيانه
3. 100MB هاست لینوکس • 10 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5000MB انتقال داده ماهيانه
4. 200MB هاست لینوکس • 20 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 10000 MB انتقال داده ماهيانه
5. 500MB هاست لینوکس • 50 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 25000MB انتقال داده ماهيانه
6. 1000MB هاست لینوکس • 100 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 50000MB انتقال داده ماهيانه
7. 2000MB هاست لینوکس • 200 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 100000MB انتقال داده ماهيانه
8. 5000MB هاست لینوکس • 500 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 500000MB انتقال داده ماهيانه
9. 10000MB هاست لینوکس • 700 تعداد ایمیل
 • 7 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 1000000MB انتقال داده ماهيانه