هاست ویندوز ویژه

1. ویندوز ویژه 20 مگابایت • 40MB فضای ایمیل
 • 4 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 2000MB انتقال داده ماهيانه
2. ویندوز ویژه 50 مگابایت • 100MB فضای ایمیل
 • 10 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5000MB انتقال داده ماهيانه
3. ویندوز ویژه 100 مگابایت • 200MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 30MB
 • 20 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 10000MB انتقال داده ماهيانه
4. ویندوز ویژه 200 مگابایت • 400MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 60MB
 • 40 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 20000MB انتقال داده ماهيانه
5. ویندوز ویژه 500 مگابایت • 1000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 150MB
 • 100 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 50000MB انتقال داده ماهيانه
6. ویندوز ویژه 1000 مگابایت • 2000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 200MB
 • 150 تعداد ایمیل
 • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 100000MB انتقال داده ماهيانه
7. ویندوزویژه 2000 مگابایت • 4000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 300MB
 • 200 تعداد ایمیل
 • 4 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 200000MB انتقال داده ماهيانه
8. ویندوز ویژه 5000 مگابایت • 10000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 400MB
 • 500 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 500000MB انتقال داده ماهيانه