کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. Mail100 -

فضای ایمیل: 100MB


حداکثر تعداد ایمیل: 10


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



2. Mail200 -

فضای ایمیل: 200MB


حداکثر تعداد ایمیل: 20


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



3. Mail500 -

فضای ایمیل: 500MB


حداکثر تعداد ایمیل: 40


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



4. Mail1000 -

فضای ایمیل: 1000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 100


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



5. Mail2000 -

فضای ایمیل: 2000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 200


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



6. Mail5000 -

فضای ایمیل: 5000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 300


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



7. Mail10000 -

فضای ایمیل: 10000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 500


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



8. Mail20000 -

فضای ایمیل: 20000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 700


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



9. Mail50000 -

فضای ایمیل: 50000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 1000


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود



Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.80.30.49) وارد شده است.