سرویس ایمیل

1. Mail100 • 100MB فضای ایمیل
 • 10 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
2. Mail200 • 200MB فضای ایمیل
 • 20 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
3. Mail500 • 500MB فضای ایمیل
 • 40 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
4. Mail1000 • 1000MB فضای ایمیل
 • 100 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
5. Mail2000 • 2000MB فضای ایمیل
 • 200 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
6. Mail5000 • 5000MB فضای ایمیل
 • 300 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
7. Mail10000 • 10000MB فضای ایمیل
 • 500 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
8. Mail20000 • 20000MB فضای ایمیل
 • 700 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
9. Mail50000 • 50000MB فضای ایمیل
 • 1000 حداکثر تعداد ایمیل
 • 50MB حجم فایل پیوست
 • نامحدود ترافیک ماهیانه