کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. Mail100 -

فضای ایمیل: 100MB


حداکثر تعداد ایمیل: 10


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود2. Mail200 -

فضای ایمیل: 200MB


حداکثر تعداد ایمیل: 20


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود3. Mail500 -

فضای ایمیل: 500MB


حداکثر تعداد ایمیل: 40


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود4. Mail1000 -

فضای ایمیل: 1000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 100


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود5. Mail2000 -

فضای ایمیل: 2000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 200


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود6. Mail5000 -

فضای ایمیل: 5000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 300


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود7. Mail10000 -

فضای ایمیل: 10000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 500


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود8. Mail20000 -

فضای ایمیل: 20000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 700


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدود9. Mail50000 -

فضای ایمیل: 50000MB


حداکثر تعداد ایمیل: 1000


حجم فایل پیوست: 50MB


ترافیک ماهیانه:نامحدودSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.