کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


ویندوز سازمانی 10000 مگابایت - معادل 10GB

فضای ایمیل: 20000MB
فضای بانک اطلاعاتی 500MB: SQL
تعداد ایمیل: 500
تعداد دامنه قابل میزبانی: 10
انتقال داده ماهيانه: 500,000MB

ویندوز سازمانی 20000 مگابایت - معادل 20GB

فضای ایمیل: 40000MB
فضای بانک اطلاعاتی 700MB: SQL
تعداد ایمیل: 200
تعداد دامنه قابل میزبانی: 20
انتقال داده ماهيانه: 700,000MB

ویندوز سازمانی 50000 مگابایت - معادل 50GB

فضای ایمیل: 100000MB
فضای بانک اطلاعاتی 1000MB: SQL
تعداد ایمیل: 500
تعداد دامنه قابل میزبانی: 50
انتقال داده ماهيانه: 1,000,000MB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.