کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. ویندوز ایران 20 مگابایت -

فضای ایمیل: 40MB
تعداد ایمیل: 4
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 1000MB

2. ویندوز ایران 50 مگابایت -

فضای ایمیل: 100MB
تعداد ایمیل: 10
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 2500MB

3. ویندوز ایران 100 مگابایت -

فضای ایمیل: 200MB
فضای بانک اطلاعاتی 30MB: SQL
تعداد ایمیل: 20
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 5000MB

4. ویندوز ایران 200 مگابایت -

فضای ایمیل: 400MB
فضای بانک اطلاعاتی 60MB: SQL
تعداد ایمیل: 40
تعداد دامنه قابل میزبانی: 1
انتقال داده ماهيانه: 10000MB

5. ویندوز ایران 500 مگابایت -

فضای ایمیل: 1000MB
فضای بانک اطلاعاتی 150MB: SQL
تعداد ایمیل: 100
تعداد دامنه قابل میزبانی: 2
انتقال داده ماهيانه: 25000MB

6. ویندوز ایران 1000 مگابایت -

فضای ایمیل: 2000MB
فضای بانک اطلاعاتی 200MB: SQL
تعداد ایمیل: 150
تعداد دامنه قابل میزبانی: 3
انتقال داده ماهيانه: 500000MB

7. ویندوز ایران 2000 مگابایت -

فضای ایمیل: 4000MB
فضای بانک اطلاعاتی 300MB: SQL
تعداد ایمیل: 200
تعداد دامنه قابل میزبانی: 3
انتقال داده ماهيانه: 100000MB

8. ویندوز ایران 5000 مگابایت -

فضای ایمیل: 10000MB
فضای بانک اطلاعاتی 400MB: SQL
تعداد ایمیل: 500
تعداد دامنه قابل میزبانی: 3
انتقال داده ماهيانه: 250000MB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.