هاست ویندوز ایران

1. ویندوز ایران 20 مگابایت • 40MB فضای ایمیل
 • 4 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 1000MB انتقال داده ماهيانه
2. ویندوز ایران 50 مگابایت • 100MB فضای ایمیل
 • 10 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 2500MB انتقال داده ماهيانه
3. ویندوز ایران 100 مگابایت • 200MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 30MB
 • 20 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5000MB انتقال داده ماهيانه
4. ویندوز ایران 200 مگابایت • 400MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 60MB
 • 40 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 10000MB انتقال داده ماهيانه
5. ویندوز ایران 500 مگابایت • 1000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 150MB
 • 100 تعداد ایمیل
 • 2 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 25000MB انتقال داده ماهيانه
6. ویندوز ایران 1000 مگابایت • 2000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 200MB
 • 150 تعداد ایمیل
 • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 500000MB انتقال داده ماهيانه
7. ویندوز ایران 2000 مگابایت • 4000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 300MB
 • 200 تعداد ایمیل
 • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 100000MB انتقال داده ماهيانه
8. ویندوز ایران 5000 مگابایت • 10000MB فضای ایمیل
 • SQL فضای بانک اطلاعاتی 400MB
 • 500 تعداد ایمیل
 • 3 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 250000MB انتقال داده ماهيانه