کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. ویندوز سازمانی 10000 مگابایت ایران -

10,000 مگابایت فضای وب
10,000 مگابایت فضای ایمیل
500 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
تعداد ایمیل: 100 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی: 10 عدد
تعداد دامنه قابل میزبانی: 10 عدد
100,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

2. ویندوز سازمانی 20000 مگابایت ایران -

20,000 مگابایت فضای وب
20,000 مگابایت فضای ایمیل
1000 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
تعداد ایمیل: 200 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی: 20 عدد
تعداد دامنه قابل میزبانی: 20 عدد
200,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

3. ویندوز سازمانی 50000 مگابایت ایران -

50,000 مگابایت فضای وب
50,000 مگابایت فضای ایمیل
2000 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
تعداد ایمیل: 500 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی: 30 عدد
تعداد دامنه قابل میزبانی: 30 عدد
500,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

4. ویندوز سازمانی 100000 مگابایت ایران -

100,000 مگابایت فضای وب
100,000 مگابایت فضای ایمیل
5000 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
تعداد ایمیل: 1000 عدد
تعداد بانک اطلاعاتی: 50 عدد
تعداد دامنه قابل میزبانی: 50 عدد
1,000,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.