کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. 10000MB سرور نیمه اختصاصی -

فضای ایمیل: 10000MB


فضای بانک اطلاعاتی 1000MB: SQL


تعداد ایمیل: 1000


تعداد دامنه قابل میزبانی: 1


انتقال داده ماهيانه: 200000MB

2. 20000MB سرور نیمه اختصاصی -

فضای ایمیل: 20000MB


فضای بانک اطلاعاتی 2000MB: SQL


تعداد ایمیل: 1200


تعداد دامنه قابل میزبانی: 2


انتقال داده ماهيانه: 300000MB

3. 50000MB سرور نیمه اختصاصی -

فضای ایمیل: 50000MB


فضای بانک اطلاعاتی 3000MB: SQL


تعداد ایمیل: 1500


تعداد دامنه قابل میزبانی: 5


انتقال داده ماهيانه: 500000MB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.211.56.110) وارد شده است.