هاست ویندوز سازمانی ایران

1. ویندوز سازمانی 10000 مگابایت ایران10,000 مگابایت فضای وب
10,000 مگابایت فضای ایمیل
500 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
100,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

 • 100 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد بانک اطلاعاتی
 • 10 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
2. ویندوز سازمانی 20000 مگابایت ایران20,000 مگابایت فضای وب
20,000 مگابایت فضای ایمیل
1000 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
200,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

 • 200 عدد تعداد ایمیل
 • 20 عدد تعداد بانک اطلاعاتی
 • 20 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
3. ویندوز سازمانی 50000 مگابایت ایران50,000 مگابایت فضای وب
50,000 مگابایت فضای ایمیل
2000 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
500,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

 • 500 عدد تعداد ایمیل
 • 30 عدد تعداد بانک اطلاعاتی
 • 30 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی
4. ویندوز سازمانی 100000 مگابایت ایران100,000 مگابایت فضای وب
100,000 مگابایت فضای ایمیل
5000 مگابایت فضا برای هر بانک اطلاعاتی
1,000,000 مگابایت انتقال داده ماهیانه

 • 1000 عدد تعداد ایمیل
 • 50 عدد تعداد بانک اطلاعاتی
 • 50 عدد تعداد دامنه قابل میزبانی