کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


پنل ایمیل مارکتینگ EMP2000 -

تعداد کل مخاطب: 2000 ایمیل
تعداد لیست مخاطبین: نامحدود
حداکثر ارسال ایمیل در ماه: 5000 عدد

پنل ایمیل مارکتینگ EMP5000 -

تعداد کل مخاطب: 5000 ایمیل
تعداد لیست مخاطبین: نامحدود
حداکثر ارسال ایمیل در ماه: 10000 عدد

پنل ایمیل مارکتینگ EMP10000 -

تعداد کل مخاطب: 10000 ایمیل
تعداد لیست مخاطبین: نامحدود
حداکثر ارسال ایمیل در ماه: 20000 عدد

پنل ایمیل مارکتینگ EMP20000 -

تعداد کل مخاطب: 20000 ایمیل
تعداد لیست مخاطبین: نامحدود
حداکثر ارسال ایمیل در ماه: 50000 عدد

پنل ایمیل مارکتینگ EMP100000 -

تعداد کل مخاطب: 100000 ایمیل
تعداد لیست مخاطبین: نامحدود
حداکثر ارسال ایمیل در ماه: 250000 عدد

پنل ایمیل مارکتینگ EMP50000 -

تعداد کل مخاطب: 50000 ایمیل
تعداد لیست مخاطبین: نامحدود
حداکثر ارسال ایمیل در ماه: 100000 عدد

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.