ایمیل مارکتینگ - Email Marketing

درصد بالای تحویل به اینباکس-inbox مخاطبین

پنل ایمیل مارکتینگ EMP2000
 • 2000 ایمیل

  تعداد کل مخاطب
 • نامحدود تعداد لیست مخاطبین
 • 5000 عدد حداکثر ارسال ایمیل در ماه
پنل ایمیل مارکتینگ EMP5000
 • 5000 ایمیل

  تعداد کل مخاطب
 • نامحدود تعداد لیست مخاطبین
 • 10000 عدد حداکثر ارسال ایمیل در ماه
پنل ایمیل مارکتینگ EMP10000
 • 10000 ایمیل

  تعداد کل مخاطب
 • نامحدود تعداد لیست مخاطبین
 • 20000 عدد حداکثر ارسال ایمیل در ماه
پنل ایمیل مارکتینگ EMP20000
 • 20000 ایمیل

  تعداد کل مخاطب
 • نامحدود تعداد لیست مخاطبین
 • 50000 عدد حداکثر ارسال ایمیل در ماه
پنل ایمیل مارکتینگ EMP100000
 • 100000 ایمیل

  تعداد کل مخاطب
 • نامحدود تعداد لیست مخاطبین
 • 250000 عدد حداکثر ارسال ایمیل در ماه
پنل ایمیل مارکتینگ EMP50000
 • 50000 ایمیل

  تعداد کل مخاطب
 • نامحدود تعداد لیست مخاطبین
 • 100000 عدد حداکثر ارسال ایمیل در ماه