هاست لینوکس ایران

1. هاست لینوکس 20 مگابایت ایران • 2 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 1000MB انتقال داده ماهيانه
2. هاست لینوکس 50 مگابایت ایران • 5 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 2000MB انتقال داده ماهيانه
3. هاست لینوکس 100 مگابایت ایران • 10 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 5000MB انتقال داده ماهيانه
4. هاست لینوکس 200 مگابایت ایران • 20 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 7000 MB انتقال داده ماهيانه
5. هاست لینوکس 500 مگابایت ایران • 50 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 10000MB انتقال داده ماهيانه
6. هاست لینوکس 1000 مگابایت ایران • 100 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 20000MB انتقال داده ماهيانه
7. هاست لینوکس 2000 مگابایت ایران • 200 تعداد ایمیل
 • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 30000MB انتقال داده ماهيانه
8. هاست لینوکس 5000 مگابایت ایران • 500 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 50000MB انتقال داده ماهيانه
9. هاست لینوکس 10000 مگابایت ایران • 500 تعداد ایمیل
 • 5 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • 50000MB انتقال داده ماهيانه