کارت خرید

مرحله 1
انتخاب پکیج
مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی
مرحله 4
تایید سفارش
مرحله 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


1. 10GB لینوکس سازمانی -

فضای ایمیل: 10GB


تعداد ایمیل: 1000


تعداد دامنه قابل میزبانی: 10


انتقال داده ماهيانه: 100GB

2. 20GB لینوکس سازمانی -

فضای ایمیل: 20GB


تعداد ایمیل: 2000


تعداد دامنه قابل میزبانی: 20


انتقال داده ماهيانه: 200GB

3. 50GB لینوکس سازمانی -

فضای ایمیل: 50GB


تعداد ایمیل: 3000


تعداد دامنه قابل میزبانی: 50


انتقال داده ماهيانه: 300GB

4. 100GB لینوکس سازمانی -

فضای ایمیل: 100GB


تعداد ایمیل: 5000


تعداد دامنه قابل میزبانی: 50


انتقال داده ماهيانه: 500GB

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.87.147.184) وارد شده است.