نسخه های جدید فریم ورک .NET بر روی سیتم عاملهای ویندوز بروزآوری شد.
تا کنون نسخه های 4.5، 4.5.1 و 4.5.2 بر روی هاستهای اشتراکی نصب بود.
بر اساس درخواست مشتریان نسخه های 4.6، 4.6.1 و 4.6.2 هم بر روی هاستهای اشتراکی ویندوز در سطوح سرویسدهی ویژه و سازمانی نصب شدند.

Sunday, April 30, 2017

« برگشت